top of page
DÜZENSİZ FİİLLER ve DİNLETİSİ

 

Düzensiz fiilleri hafızanızda tutmanız için sürekli dinlemeniz gerekmektedir.

Düzensiz fiilleri 3 (üç) kez yazılış ve anlamlarına bakarak dinledikten sonra 4. ve 5. dinlemenizde duyduğunuz fiilleri bakmadan yazın ve kontrollerini yapın. Sonuca kesinlikle şaşıracaksınız..

Start to listening!

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00
 • PRESENT                       PAST                 PAST PARTICIPLE               TURKISH
 •  arise                         arose               arisen                                kalkmak,yükselmek,doğmak

 •  awake                      awoke              awoken                             uyan(dır)mak

 •  be                            was-were         been                                 olmak,varolmak

 •  bear                         bore/bare        born(e)                              katlanmak,taşımak,doğurmak

 •  beat                         beat                 beaten                              dövmek,vurmak,(kalp)atmak

 •  become                   became           become                            olmak,gittikçe olmak,yakışmak

 •  befall                       befell                befallen                            başına gelmek

 •  beget                      begot                begotten                          doğurmak,babası olmak,yolaçmak

 •  begin                      began               begun                              başla(t)mak,meydana gelmek

 •  behold                    beheld              beheld                              bakmak,görmek

 •  bend                       bent                  bent                                  eğ(il)mek,bük(ül)mek

 •  beseech                 besought          besought                          yalvarmak,rica etmek

 •  beset                      beset                beset                                kuşatmak,sarmak,hucüm etmek

 •  bet                          bet                    bet                                   bahse girmek

 •  bid                          bade/bid          bidden/bid                      emretmek,fiyat teklifi vermek

 •  bind                        bound              bound                              bağlamak,ciltlemek

 •  bite                         bit                     bitten                               ısırmak,dişlemek

 •  bleed                      bled                  bled                                 kana(t)mak,(hava,su vs)çekmek

 •  blow                        blew                 blown                               esmek,üflemek,düdük çalmak

 •  break                      broke                broken                             kır(ıl)mak,parçalamak

 •  breed                     bred                  bred                                 yetiştirmek,beslemek,doğurmak

 •  bring                      brought             brought                            getirmek

 •  broadcast              broadcast         broadcast                        yayın yapmak

 •  build                      built                   built                                 inşa etmek,yapmak

 •  burn                       burn(t/ed)          burn(t/ed)                       yanmak,yakmak

 •  burst                      burst                  burst                               patla(t)mak,çatla(t)mak

 •  buy                        bought               bought                            satın almak

 •  cast                       cast                    cast                                 atmak,fırlatmak,savunmak

 •  catch                     caught               caught                             yakalamak,yetişmek

 •  choose                  chose                choosen                           seçmek

 •  cling                      clung                 clung                                sımsıkı sarılmak,tutunmak,yapışmak

 •  come                     came                 come                                gelmek                                                                                          cost                       cost                   cost                                   mal olmak,bedeli olmak

 •  cut                         cut                     cut                                    kesmek

 •  deal                       dealt                  dealt                                 pazarlık etmek,iş yapmak,dağıtmak

 •  dig                         dug                   dug                                   kazmak,hafriyat yapmak

 •  do                          did                    done                                 yapmak,etmek,tamamlamak

 •  draw                      drew                 drown                                çizmek

 •  dream                   dream(t/ed)       dream(t/ed)                       rüya görmek

 •  drink                     drank                 drunk                                 içmek

 •  dwell                     dwelt                 dwelt                                 İkamet etmek

 •  eat                        ate                     eaten                                (bir şey)yemek

 •  fall                         fell                     fallen                                düşmek,yıkılmak,çökmek

 •  feed                       fed                    fed                                   beslemek,yedirmek

 •  feel                        felt                     felt                                    hissetmek,duyumsamak

 •  fight                      fought                fought                               savaşmak,kavga etmek

 •  find                       found                 found                                bulmak,keşfetmek

 •  flee                       fled                    fled                                    kaç(ın)mak,(zaman)uçup gitmek

 •  fling                      flung                  flung                                  fırlatmak,tepmek,atmak

 •  fly                         flew                    flown                                 uçmak,uçurtmak

 •  forbid                   forbate               forbidden                          menetmek,yasaklamak

 •  forget                   forgot                 forgotten                           unutmak

 •  forgive                 forgave               forgiven                            bağışlamak

 •  forsake                forsook               forsaken                            terk etmek,vazgeçmek

 •  freeze                  froze                  frozen                                don(dur)mak

 •  get                       got                     got(gotten)                        almak,ele geçirmek,varmak

 •  gild                      gilt(gilded)         gilt(gilded)                         yaldızlamak

 •  give                     gave                   given                                 vermek,hediye etmek,devretmek

 •  go                       went                    gone                                  gitmek

 •  grind                   ground                ground                              öğütmek

 •  grow                   grew                    grown                                büyü(t)mek,yetiş(tir)mek,çoğal(t)mak

 •  hang                    hung                   hung                                  asmak,sarkıtmak,takmak

 •  have                   had                      had                                    sahip olmak,elinde tutmak

 •  hear                    heard                  heard                                 işitmek,duymak

 •  hide                    hid                       hidden                               sakla(n)mak,gizle(n)mek

 •  hit                       hit                        hit                                       çarpmak,vurmak,isabet etti(r)mek

 •  hold                    held                     held                                    tutmak,durdurmak,(içine)almak

 •  hurt                     hurt                      hurt                                     incitmek,acı(t)mak,incinmek

 •  inlay                    inlaid                   inlaid                                   kakma işlemek

 •  keep                   kept                     kept                                    korumak,saklamak,tutmak

 •  kneel                  knelt                     knelt                                   diz çökmek

 •  knit                     knit                       knit                                      dügüm atmak,örmek

 •  know                  knew                    known                                 bilmek,tanımak

 •  lay                      laid                      laid                                      yatırmak,sermek

 •  lead                   led                        led                                      gütmek,sevk etmek,yönetmek

 •  lean                   lean(t/ed)              lean(t/ed)                            eğilimi olmak,meyletmek

 •  leap                   leap(t/ed)              leap(t/ed)                            atlamak.sıçramak

 •  learn                  learn(t/ed)             learn(t/ed)                           öğrenmek

 •  leave                 left                         left                                       terk etmek,bırakmak,ayrılmak

 •  lend                   lent                       lent                                       ödünç vermek

 •  let                      let                         let                                        bırakmak,izin vermek

 •  lie                      lay                        lain                                       yatmak,uzanmak

 •  light                   lit/lighted              lit/lighted                              yanmak,yakmak,aydınlatmak

 •  lose                   lost                       lost                                       kaybetmek,elden kaçırmak,yenilmek

 •  make                 made                   made                                   yap(tır)mak,yaratmak

 •  mean                 meant                  meant                                   anlamına gelmek

 •  meet                  met                      met                                       buluşmak,karşılaşmak,tanışmak

 •  mistake              mistook               mistaken                               yanılmak,yanlış anlamak

 •  mow                  mowed                mown                                    (ot)biçmek

 •  pay                   paid                      paid                                       ödemek

 •  prove                proved                 proved/proven                       kanıtlamak

 •  put                    put                       put                                         koymak,yerleştirmek

 •  quit                   quit                       quit/quitted                            terk etmek,ayrılmak

 •  read                 read                     read                                        okumak

 •  ride                  rode                     ridden                                     (ata/bisiklete) binmek

 •  ring                  rang                     rung                                        çınla(t)mak,çalınmak,(zil)çalmak

 •  rise                  rose                      risen                                       yükselmek,(ay,güneş)dogmak

 •  run                   ran                       run                                          koşmak,kaçmak,çalış(tır)mak

 •  saw                 sawed                   sawn                                      testere ile kesmek

 •  say                  said                      said                                        söylemek,demek

 •  see                  saw                      seen                                       görmek,bakmak anlamak

 •  seek                sought                  sought                                    aramak,dilemek

 •  sell                  sold                      sold                                        satmak

 •  send               sent                       sent                                       yollamak,göndermek

 •  set                  set                         set                                         yerleştirmek,koymak,batmak,kurmak

 •  sew                 sewed                   sew(n/ed)                              (dikiş)dikmek

 •  shake              shook                   shaken                                   sallanmak ,sarsılmak,titremek

 •  shear              sheared                shorn/ sheared                       kırpmak,makaslamak

 •  shed               shed                     shed                                       dökmek,etrafa saçmak

 •  shine              shone                    shone                                     parlatmak,çilalamak

 •  shoot              shot                       shot                                        atılmak,ateş etmek,vurmak

 •  show              showed                 shown                                    göstermek,sergilemek

 •  shrink             shrank                   shrunk                                    (giysi)çekmek,küçültmek,fire vermek

 •  shrive             shrove                   shriven                                   günah çıkartmak

 •  shut                shut                       shut                                        kapanmak,kapatmak

 •  sing                sang                      sung                                       şarkı söylemek,ötmek

 •  sink                sank                       sunk                                      batırmak,dalmak,alçalmak,çökmek

 •  sit                   sat                          sat                                         oturmak

 •  slay                slew                        slain                                      öldürmek

 •  sleep              slept                       slept                                      uyumak

 •  slide               slid                          slid                                        kaymak,kızak yapmak,sıyrılmak

 •  sling               slung                      slung                                      sapan ile atmak,fırlatmak

 •  smell              smelt                      smelt                                      koklamak

 •  sow                sowed                    sow(n/ed)                               (tohum)ekmek,yaymak,saçmak

 •  speak             spoke                    spoken                                   konuşmak

 •  spell               spelt                      spelt                                        harf harf söylemek

 •  spend            spent                     spent                                       harcamak

 •  spill                spil(t/ed)                spil(t/ed)                                 dökmek,boşaltmak,saçılmak

 •  spin               span                       spun                                       eğilmek,bükmek,döndürmek

 •  spit                spat                        spat                                        tükürmek,(kedi gibi) tıslamak

 •  spoil              spoil(t/ed)               spoil(t/ed)                               bozulmak,şımartmak,azmak

 •  spread          spread                    spread                                    yayılmak,saçmak,sermek

 •  spring           sprang                    sprung                                    sıçramak,(yay gibi) fırlamak

 •  stand            stood                      stood                                       (ayakta) durmak,kalkmak,dayanmak

 •  steal              stole                       stolen                                       çalmak

 •  stick              stuck                      stuck                                        yapıştırmak,saplamak,delmek

 •  sting              stung                     stung                                        arı gibi sokmak,batmak,acı vermek

 •  stink              stank/stunk            stunk                                        pis kokmak

 •  strew             strewed                 strewn                                      serpmek,dağıtmak

 •  strike             struck                    struck                                      vurmak,çarpmak,darbe indirmek

 •  string            strung                    strung                                      dizmek,kirişlemek

 •  strive             strove                    striven                                      uğraşmak,çabalamak

 •  swear            swore                    sworn                                       yemin etmek,ant içmek,sövmek

 •  sweep           swept                    swept                                       süpürmek,sürüklenmek

 •  swell             swelled                  swollen                                     şişirmek,artırmak,büyütmek

 •  swim             swam                     swum                                       yüzmek

 •  swing            swung                    swung                                     sallanmak

 •  take              took                        taken                                        almak,tutmak,götürmek,kapmak

 •  teach            tought                    tought                                       öğretmek

 •  tear               tore                        torn                                           yırtılmak

 •  tell                 told                        told                                           demek,sölemek,anlatmak

 •  think              thought                  thought                                     düşünmek,sanmak

 •  thrive             throve                    thriven                                      gelişmek,iyiyye gitmek

 •  throw             threw                     thrown                                      atmak,fırlatmak

 •  tread             trod                        trodden                                    çiğnemek,üstüne basmak

 •  unbend         unbent                   unbent                                      düzeltmek,doğrultmak

 •  underbid       underbid               underbid                                   düşük teklif vermek

 •  undergo        underwent             undergone                               başına gelmek,kazaya ugramak

 •  underpay      underpaid              underpaid                                az para ödemek

 •  undersell       undersold              undersold                                 ucuza satmak

 •  understand   understood            understood                               anlamak

 •  undertake     undertook              undertaken                                üzerine almak,başlamak

 •  underwrite    underwrote            underwritten                              altına yazmak

 •  undo             undid                     undone                                      çözmek,açmak

 •  unfreeze       unfroze                  unfrozen                                     eritmek

 •  unsay           unsaid                    unsaid                                        dedigini geri almak

 •  unwind         unwound                unwound                                    sarılmış bir şeyi açmak

 •  uphold         upheld                    upheld                                        yukarı tutmak

 •  upset            upset                      upset                                           devirmek,bozmak,alt üst etmek

 •  wake            woke                       woken                                         uyandırmak

 •  waylay          waylaid                   waylaid                                       pusuya yatmak

 •  wear             wore                       worn                                            giyinmek,kullanmak,eskitmek

 •  weave          wove                       woven/weaved                           dokumak

 •  wed              wed(ded)               wed(ded)                                    evlendirmek,nikahla almak

 •  weep           wept                        wept                                           gözyaşı dökmek

 •  wet               wet(ted)                  wet(ted)                                      ıslatmak,kutlamak

 •  win               won                         won                                            kazanmak,yenmek

 •  wind             wound                     wound                                       dolaştırmak,saat kurmak,dönmek

 •  withdraw      withdrew                  withdrawn                                  geri çekmek,geri almak

 •  withstand     withstood                 withstood                                   direnmek,karşı koymak

 •  wring            wrung                      wrung                                         bükerek sıkmak,burmak

 •  write             wrote                        written                                         yazmak                                

 •                                                                             

 •  

bottom of page